This time it will be a little different. No text, only pictures. Quick INBOX of another figurine lying in my wardrobe... "INNA", 54mm scale from RN estudio.

Tym razem będzie trochę inaczej. Zero tekstu tylko obrazki. Szybki INBOX kolejnej figurki zalegającej w mojej szafie... "INNA" w skali 54mm od RN estudio.


READ MORE »