Peyton Preece 3rd Place Feliz Exterminatus 2023 – Aeldari - Allies